Programy edukacyjne realizowane w naszej szkole:

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

We wrześniu 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich VI" organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej. Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich. Tegoroczna "Lekcja o Funduszach Europejskich VI" jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

"Akademia Przyjaciół Pszczół"

"Akademia Przyjaciół Pszczół" to organizowana w ramach programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" inicjatywa, którą są objęci uczniowie i którzy pod opieką nauczyciela rozwiązują liczne zadania.

Całe przedsięwzięcie ma interaktywny charakter. Dzieci walczą o atrakcyjne nagrody zarówno dla siebie, jak i dla szkoły. Nowoczesna platforma edukacyjna wypełniona jest interaktywnymi zadaniami i scenariuszami lekcji. Uczniowie na różnych polach mogą sprawdzać swoją wiedze związaną z pszczołami. Organizatorzy mają nadzieję, że wiedza o pszczole miodnej i nie tylko, którą mogą zdobyć uczniowie, przełoży się na ich postawę w przyszłości, związaną z ochroną tego cennego gatunku.Projekt edukacyjny "LEPSZA SZKOŁA"

"LEPSZA SZKOŁA" to projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. W naszej szkole realizują go z matematyki uczniowie klas starszych.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy, tzw. "Sesje z plusem", przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym: na początku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.Program "Bieg po zdrowie"

Główne cele programu to: oóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami."Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej


Założenia programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele szczegółowe programu:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Struktura programu:
Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:
I. Spacer
II. Co i dlaczego dymi.
III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
V. Jak unikać dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Metodyka programu:
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 roku. W 2009 roku podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

W treści Porozumienia zapisano m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym; prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie; umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej oraz propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Zbieramy zużyte baterie i akumulatory

Konkurs dla szkół oraz placówek oświatowych w zakresie zbierania baterii i akumulatorów prowadzony jest przez Fundację 3E na podstawie porozumienia z Polską Korporacją Recyklingu w Lublinie Sp. z o.o.

Celem konkuru jest upowszechnienie wiedzy na temat konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz kształtowanie postaw proekologicznych, w tym nawyku systematycznego zbierania zużytych baterii i akumulatorów.

"Alert Ekologiczno - Zdrowotny"

Alert Ekologiczno - Zdrowotny to program edukacyjny adresowany do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego. Głównymi organizatorami Alertu są Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie. Instytucjami wspierającymi Alert są m.in. Kuratorium Oświaty.

Podstawowym celem i zadaniem Alertu jest podejmowanie przez szkoły różnych inicjatyw, wynikających z prowadzonej przez nie edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Swoim zakresem Alert obejmuje działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego, działania na rzecz podnoszenia stanu sanitarnego i zdrowotnego szkół oraz środowisk lokalnych.

"Dziś oszczędzam w SKO - jutro w banku spółdzielczym"

Celem programu "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w banku spółdzielczym" jest rozwijanie u uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania. Dodatkowo, przez wycieczki do banku oraz konkursy szkolne i pozaszkolne, uczniowie mają możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami operowania finansami.