???? SP Piaseczno

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie

Wydarzenia w naszej szkole - rok szkolny 2019/2020


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok przedszkolny i szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. W związku z pandemią COVID-19 nie odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2020r. (wtorek) według poniższego harmonogramu:

Godzina 8.00 - msza św. w kościele w Rogóźnie.
Do kościoła ksiądz proboszcz zaprasza rodziców ze swoimi dziećmi.
Autobus szkolny dowiezie uczniów od razu do szkoły.

I przystanek Kaniwola godz. 8:05
I przystanek Krasne Ryczka godz. 8:30
I przystanek Rogóźno 8.20.

Godzina 9.00 - spotkanie oddziałów przedszkolnych.
Dzieci z 3 oddziałów przedszkolnych spotykają się z wychowawczyniami na boisku szkolnym.

Godzina 9.00 - spotkanie uczniów klas I - III z wychowawcami w salach. Wejście przy szatni.
Klasa I- sala nr 9
Klasa II - sala nr 8
Klasa III- sala nr 13
Z uczniami z klas I-III może przyjść 1 rodzic. Rodzice są zobowiązani do używania maseczek i rękawiczek lub dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.

Godzina 9.00 - spotkanie uczniów klas IV - VIII z wychowawcami w salach.
Klasa IV- sala nr 5. Wejście od strony sekretariatu.
Klasa V- sala gimnastyczna. Wejście od sali gimnastycznej.
Klasa VI- boisko szkolne
Klasa VII- sala nr 7. Wejście od strony sekretariatu.
Klasa VIII- sala nr 6. Wejście od strony sekretariatu.

Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.

Wyprawka w nowym roku szkolnym 2020 / 2021

Oddział przedszkolny - Pszczółki - 5 i 6 latki, rok szkolny 2020 / 2021

1. Kredki ołówkowe, kredki bambino, ołówki - 2 sztuki, piórnik
2. Klej w sztyfcie - 2 sztuki , nożyczki
3. Bloki rysunkowy - format A4:
- białe kartki - 2 sztuki
- kolorowe kartki - 2 sztuki
4. Blok rysunkowy format A3 (białe kartki) - 1 sztuka
5. Blok techniczny format A4 - biały - 2 sztuki, kolorowy - 2 sztuki
6. Farby plakatowe, farby akwarele, pędzelki - gruby i cienki, paleta malarska do mieszania farb, fartuszek do prac plastyczno - technicznych
7. Plastelina - 2 sztuki, zeszyt wycinanka, cekiny, bibuła - 2 kolory
8. Teczka z gumką na prace plastyczne
9. Obuwie sportowe na zmianę, worek na obuwie, wieszak do szafki

Pakiety
Dla 5 latków:
"Dzieciaki w akcji. Pięciolatki" zestaw - box. Wydawnictwo Nowa Era.
Dla 6 latków:
"Dzieciaki w akcji. Sześciolatki" zestaw - box. Wydawnictwo Nowa Era.
Język angielski: "Angielski dla starszaków" - książka dziecka. Roczne przygotowanie przedszkolne. Wydawnictwo WSiP.

Wyżej wymienione rzeczy i karty pracy / pakiety Rodzice kupują indywidualnie.

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W czwartek 25 czerwca i w piątek 26 czerwca 2020 r. rozdanie świadectw według harmonogramu.

Uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie po odbiór świadectwa. Nie wchodzą do szkoły głównym wejściem - świadectwa będą odbierać przy wejściach do szkoły.

Każdy uczeń powinien posiadać maseczkę, rękawiczki oraz swój własny długopis. Jeśli uczeń przyjdzie z rodzicem, także rodzic powinien posiadać maseczkę.

Świadectwo należy odebrać o wyznaczonej porze i miejscu, według porządku podanego przez wychowawców klas.

25 czerwca 2020 r.
Klasa I- od godz. 18:00
Klasa II- od godz. 17:00
Klasa III- od godz. 18:00
Klasa VIII- od godz. 16.00

26 czerwca 2020 r.
Klasa IV- od godz. 9:00
Klasa V- od godz. 10:30
Klasa VI- od godz. 10:30
Klasa VII- od godz. 12:00

Zwracamy szczególną uwagę na to, aby uczniowie nie gromadzili się na terenie szkoły. Uczniowie powinni zjawić się o ustalonej godzinie i na terenie szkoły unikać kontaktu z innymi osobami. Wszyscy zachowują dystans społeczny (1,5 m).

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Przypominamy też, że uczniowie na egzamin zabierają ze sobą dokument tożsamości ze zdjeciem oraz czarny długopis nieścieralny (najlepiej dwie sztuki), a na matematykę także prostą linijkę (wszystkie rysunki wykonuje się długopisem, nie wnosi się ołówka na salę!).

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, {…}. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych {…} rezerwowych dla zdających - konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających {…}. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku {…} (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu - mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)
4) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa - o 9:20, 3. grupa - o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
5) {…}
6) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury - np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
7) {…}
8) [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Zarządzenie Dyrektora z dn. 6 maja 2020r.

Zarządzenie Nr 11/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu/Oddziale przedszkolnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 6 maja do odwołania

Wznowienie pracy przedszkola

Drodzy Rodzice!

Gmina, po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, może umożliwić powrót dzieci do przedszkola. MEN apeluje do samorządów, aby w pierwszej kolejności umożliwić powrót do przedszkola dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu (szczególnie dotyczy to pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych oraz realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.)

Stopniowe uruchamianie przedszkoli będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego. W wiadomości poniżej możecie Państwo przeczytać list Ministra Edukacji Narodowej z w/w wytycznymi.

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,,
GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi. Materiały GIS będą wsparciem w organizowaniu bezpiecznej opieki nad dziećmi.

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

List Dyrektor PPP w Łęcznej

Drodzy Rodzice i Nauczyciele!

Informuję, że z uwagi na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, trwają przygotowania do otwarcia placówki dla klientów.

Wznowiona zostaje praca stacjonarna Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej w zakresie działalności diagnostycznej dla potrzeb Zespołów Orzekających Poradni oraz badania gotowości szkolnej. Szczegóły - w tym procedury dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas przyjęć w Poradni zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

Natomiast porady, konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne w dalszym ciągu prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

Agnieszka Litwinek - Jabłoniec
Dyrektor PPP w Łęcznej

Jednocześnie chcemy zaprosić Państwa do odwiedzenia strony pahatar.wixsite.com/patrykhajdo z bezpłatnymi ćwiczeniami terapeutycznymi dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi, bez logowania i bez drukowania. Szczegółowe wskazówki do pracy na stronie w zakładce "Jak korzystać z ćwiczeń?" - "Dla pedagoga/psychologa". Zadania udostępnia Gabinet Pomocy Psychologicznej - Patryk Hajdo.

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,
Wszystko wskazuje, że ze względu na wydłużający się stan epidemiczny w Polsce, odrabianie niezrealizowanych zajęć w tym roku szkolnym może być niezwykle trudne, a wręcz niemożliwe, dlatego nasz zespół przygotował dla rodziców informację dotyczącą form rekompensaty kosztów za niedokończone kursy. Serdecznie proszę o jej publikację na platformach dostępnych dla rodziców (dziennik elektroniczny, strona internetowa etc.).
Bardzo zależy nam, aby jak największe grono dowiedziało się o tych rozwiązaniach i miało możliwość je wykorzystać.
Z góry dziękuję za pomoc i współpracę, a także przesyłam życzenia zdrowia,

Z wyrazami szacunku,
Bartosz Harpeniuk
Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych

80. rocznica Zbrodni Katyńskiej - 13.04.2020r.

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Na przełomie kwietnia i maja 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia. Tego dnia w 1943 r. nazistowskie Niemcy opublikowały informację o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił święto poprzez aklamację 14 listopada 2007 r. Jego przesłaniem jest oddanie czci ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Mord dokonany na ponad 21 tys. Polaków przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie. Zbrodnia Katyńska jest dziś jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy - ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje. Dopiero w 1990 r. Związek Radziecki oficjalnie potwierdził prawdziwość oskarżeń o popełnienie zbrodni.

Z uwagi na to, że 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej przypada na panujący obecnie czas pandemii, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstało wirtualne upamiętnienie tej narodowej tragedii. Upamiętnienie w postaci wirtualnej ekspozycji przywołuje z imienia i nazwiska oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, urzędników i wszystkich innych przedstawicieli polskiej inteligencji, zamordowanych ludobójczo przez reżim sowiecki i pogrzebanych na cmentarzach w Bykowni, Charkowie, Katyniu i Miednoje.

Zachęcamy Was drodzy uczniowie do odwiedzenia strony www.80rocznicakatynia.pl i do włączenia się w upamiętnienie w ten symboliczny sposób. Pamiętając wspólnie o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, pielęgnujemy prawdę, aby przekazywać ją kolejnym pokoleniom.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/mswia/pamietamy--80-rocznica-zbrodni-katynskiej
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/198939,Dzien-Pamieci-Ofiar-Zbrodni-Katynskiej

W poszukiwaniu "ŚNIĄCYCH KSIĄŻEK"

Moi Drodzy,
wprawdzie biblioteka szkolna jest nieczynna, ale otwierają się przed Wami nowe możliwości. Szukając okazji do czytania, korzystajcie z zasobów bibliotek internetowych. Odkurzcie też biblioteczki domowe. Może odkryjecie w nich lektury Waszych Rodziców i Dziadków.

Walter Moers w książce "Miasto Śniących Książek" napisał:
"I oto były one, Śniące Książki. Tak w tym mieście nazywano antykwaryczne zasoby, ponieważ z handlowego punktu widzenia nie były one ani już naprawdę żywe, ani jeszcze całkiem martwe, znajdowały się bowiem w stanie przypominającym sen. Właściwy żywot miały już za sobą, a rozkład przed sobą, tak więc drzemały sobie milionami milionów na wszystkich regałach i we wszystkich skrzyniach, w piwnicach i katakumbach Księgogrodu. Jedynie książka chwycona poszukującą ręką i otwarta przez nią, książka zakupiona i wyniesiona stamtąd, mogła ożyć nowym życiem. I to było to, o czym śniły wszystkie książki."

Zadanie dla Odkrywców i Szperaczy:
1. Poszukajcie najstarszej książki lub książki zapomnianej, która od lat leży na półce w Waszych zbiorach lub w zbiorach Waszej rodziny.
2. Pochwalcie się swoimi odkryciami, wysyłając mi fotografię - np. okładki - na maila: m.poberezkospp@gmail.com .
3. Wspólnie stworzymy bibliotekę "Śniących książek", których sen się spełni i będą książkami, które ożyją nowym życiem.

Pozdrawiam wszystkich
Małgorzata Pobereżko

Praca własna w domu w okresie zawieszenia zajęć w szkole

Drodzy Rodzice,

czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu muszą włożyć uczniowie oraz Państwo, jako rodzice, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Nauczyciele będą komunikować się z Państwem i uczniami za pomocą strony internetowej szkoły, komunikatorów, poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Od poniedziałku do piątku uczniowie będą wykonywali ćwiczenia i zadania, które wynikają z planu lekcji zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela danego przedmiotu. Prosimy także Państwa o regularną kontrolę tego co dzieje się na komunikatorze, czy e-mailu Państwa dziecka.

Wszyscy Państwo macie także kontakt do wychowawców. Bardzo prosimy o kontakt z wychowawcami w razie jakichkolwiek pytań, czy sugestii dotyczących zdalnej pracy, ewentualnie problemów, które Państwo zauważacie.

Prosimy pamiętać, że wszyscy nauczyciele postępują zgodnie z regulacjami prawnymi, które z dniem 25 marca 2020r. narzuca na nas Ministerstwo Edukacji.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy przede wszystkim zdrowia.

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej

Przejdź do strony z zadaniami

Uwaga! Rusza rekrutacja do klas I!

Od 01.04.2020 r. do 17.04.2020 r. - składanie wniosków (dla dzieci spoza obwodu szkoły) i kart zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu,

od 11.05.2020 r. do 14.05.2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

Regulamin i wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce Sekretariat/Dokumenty.

Przejdź do zakładki Dokumenty

UWAGA: Wnioski i dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy I prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres szkoły sp.piaseczno@wp.pl

"Tacy sami" - zaproszenie do udziału w konkursie

Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie a4, dotycząca dzieci autystycznych.

Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole "Aniołek" w Łęcznej i w Kijanach. Prace dzieci będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 3-6 lat (w tym kl. "O"), szkoła podstawowa -kl.I-III, szkoła podstawowa -kl. IV-VIII Praca powinna być opisana na odwrocie: Imię i nazwisko, wiek, klasa.

Prace należy wykonać do dnia 31.03.2020.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie pani Ewelina Harasim prosi o kontakt: harasimewelina3@gmail.com

NIE JESTEŚ SAM/-A…

Praca własna w domu w okresie zawieszenia zajęć w szkole

Drodzy uczniowie!

Czas zawieszenia zajęć nie jest czasem ferii ani odpoczynku. Lekcje zostały zawieszone ale czas ten powinniście przeznaczyć na naukę.

Poniżej znajdziecie stronę, na której nauczyciele udostępnili materiały do samodzielnego rozwiązania w okresie zawieszenia zajęć. Nauka zdalna obejmuje powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności oraz nie podlega ocenianiu. Zachęcamy Was jednak do rozwijania własnych zainteresowań, czytania lektur i wykonywania zadań rekomendowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Podejdźcie do tego z zaangażowaniem!

Zachęcamy Was także do kontaktu z nauczycielami, jeśli macie problemy techniczne z pobraniem zadań lub potrzebujcie wyjaśnień do otrzymanych materiałów. Możecie kontaktować się przez maila, telefon albo media społecznościowe. Przesyłajcie rozwiązania udostępnionych materiałów, konsultujcie się, nie bójcie się pytać!

Ponieważ materiały te objęte są prawami autorskimi, wejście na stronę zostało zabezpieczone hasłem. Otrzymasz je od swoich nauczycieli.

Przejdź do strony z zadaniami

APEL DO MŁODYCH

APEL DO MŁODYCH

Przez dwa tygodnie nie będziecie chodzili do szkoły.
To nie są ferie ani czas wolny.
Ten błąd popełniono we Włoszech.
To jest czas kwarantanny.

Unikajcie zatłoczonych miejsc.
Nie organizujcie spotkań towarzyskich.
Nie wychodźcie do klubów, kawiarni i restauracji.
Spędzajcie ten czas w domu.
Starajcie się nie zakazić i nie zakażać innych.
Nie kontaktujcie się z osobami starszymi.

BĄDŹCIE ODPOWIEDZIALNI - TO NIEZWYKLE WAŻNE!

W środę 11 marca w naszej szkole odbył się apel, w czasie którego pani Dyrektor przypomniała uczniom podstawowe zasady zachowania w czasie dwóch tygodni nieobecności w szkole. Liczymy na rozważne i odpowiedzialne postępowanie naszych uczniów! Chcemy, aby wszyscy wrócili do szkoły zdrowi! Pamiętajmy, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć…

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły/przedszkola

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
- opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
- są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Więcej informacji na stronie www.zus.pl.Ważna informacja dla Rodziców!

UWAGA WAŻNE!!!

Z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem

ZAJĘCIA SĄ ZAWIESZONE

od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku włącznie

(DO ODWOŁANIA)

Proszę śledzić informacje w mediach oraz na stronie internetowej szkoły lub facebooku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Piasecznie

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Dyrektorze,

- porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
- wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
- zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
- zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
- poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
- nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
- poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
- powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
- sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych - tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Jak skutecznie myć ręce:Zaproszenie do udziału w konkursie na logo projektu Erasmus+

Konkurs na logo projektu Erasmus+ "Connection of health and daily routines"

Wszystkich chętnych, zarówno uczniów biorących udział w projekcie, jak i innych mających dobre pomysły i zmysł plastyczny zapraszamy do stworzenia logo naszego projektu.

Spośród wszystkich prac w wyniku głosowania członków grupy projektowej, wyłonimy zwycięskie logo. Zwycięskie logo będzie reprezentowało naszą szkołę w głosowaniu na najlepsze logo ze wszystkich państw biorących udział w projekcie.

Serdecznie ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU w konkursie!

Zgłoszenia u P. E. Bogusz do 30 marca.

Logo poprzedniego projektu, realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 "Save the world - Save yourself":

Ważne informacje dla Rodziców w sprawie e-Legitymacji

W najbliższym czasie uczniowie naszej szkoły będą mogli wchodzić na obiady za pomocą e-Legitymacji, która jest równoznaczna z legitymacją szkolną. Prosimy o zapoznanie się z informacją dla rodziców uczniów klas I - VIII, dotyczącą wydania e-Legitymacji szkolnej opublikowanej poniżej, a także oświadczeniem dla rodziców (prawnych opiekunów). Wszystkie dokumenty możecie Państwo pobrać w zakładce Dokumenty.

Ponadto publikujemy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, a także załącznik nr 4 do w/w rozporządzenia - informacje ogólne, dotyczące legitymacji szkolnej.

Prosimy także Państwa o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ludwinie w sprawie ustalenia opłat za obiady w stołówkach szkolnych.

Informujemy także, że na podstawie decyzji Pana Wójta Gminy Ludwin można dokonać odwołania obiadów dla swojego dziecka w dniu jego nieobecności, ale nie później niż do godziny 8.30.

Przejdź do zakładki Dokumenty

Informacja dla rodziców uczniów klas I-VIII dotycząca wydania e-legitymacji szkolnej

W związku z zamiarem wprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 e-legitymacji szkolnych wydanych według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 5 września 2019 r. poz. 1700), niniejszym informuję, że każdy uczeń z klas I-VIII, uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w miesiącu: luty 2020 r. otrzyma e-legitymację szkolną.

Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdzana będzie w każdym kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu.

Wydanie e-legitymacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem że za wydanie duplikatu e-legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej.

Na e-legitymacji szkolnej zostanie zamieszczona zakodowana usługa wykorzystywana wyłącznie podczas korzystania przez ucznia z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej. Przystosowany do odczytu e-legitymacji czytnik zamontowany w stołówce szkolnej umożliwi zaczytanie informacji o ilości odebranych obiadów przez danego ucznia. Otrzymanie e-legitymacji nie jest tożsame z możliwością korzystania z obiadów, możliwość taką zapewniają wyłącznie deklaracje korzystania z posiłków, natomiast e-legitymacja wydana zostanie dla każdego ucznia bez względu na fakt, czy korzysta on z obiadów, czy też z nich nie korzysta.

W sekretariacie szkoły należy złożyć również oświadczenie podpisane przez Rodzica (opiekuna prawnego).

Wzór oświadczenia jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym - 25.02.2020r.

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym "Wiem, co to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - katalog zagrożeń, jak im przeciwdziałać", którego organizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej.

Podstawowym celem konkursu jest: rozpowszechnianie wiedzy o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i zasadach jej działania, podnoszenie świadomości w zakresie dbania o bezpieczeństwo w swoim regionie oraz zachęcenie mieszkańców powiatu łęczyńskiego do współpracy z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Konkurs adresowany jest do uczniów I, II I III klas szkół podstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego, a przedmiotem konkursu jest praca plastyczna promująca wybraną kategorię zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem wspierającym działania Policji od 2016 r. Dzięki zaznaczeniu na niej jednego z katalogu zagrożeń, które zauważamy w naszym rejonie, informujemy o tym najbliższą jednostkę Policji i wywołujemy odpowiednie działania.

Przed wykonaniem pracy usiądź do komputera z rodzicami i wpisz hasło: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa-Policja.pl. W ten sposób zapoznasz się z Mapą i jej funkcjonowaniem. Katalog zagrożeń, które można zobaczyć na Mapie jest obszerny i obejmuje: akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, kłusownictwo, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego, żebractwo.

Zadaniem uczestników konkursu jest: wybranie jednej z wyżej wymienionych kategorii zagrożeń, które uważacie za istotne dla poprawy bezpieczeństwa i zaprezentowanie tego zagrożenia na swojej pracy w dowolnej formie plastycznej. W pracy można także przedstawić swój pomysł na to, jak przeciwdziałać temu zagrożeniu i jak je wyeliminować.

Konkurs trwa od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. Prace należy przynieść lub nadesłać na adres: Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, ul. Księży Wrześniewskich 10, 21-010 Łęczna z dopiskiem "Konkurs plastyczny KMZB". Pamiętajcie, że jeśli chcecie, aby wasze prace zostały przesłane do Komendy Powiatowej przez naszą szkołę, musicie wykonać je odpowiednio wcześniej, ponieważ do końca marca muszą one już znaleźć się u organizatora. Czekamy na nie do 20 marca 2020r.

Prace powinny być wykonane indywidualnie, dowolną techniką na papierze formatu M. Każda praca powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko, nazwa szkoły oraz klasa. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

Prace przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej zostaną ocenione przez jury, które będzie się kierowało następującymi kryteriami: czytelność przekazu, sposób zaprezentowania pracy konkursowej, kreatywność uczestnika, zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania pracy.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2020 r. Wyłonieni zostaną laureaci, którzy zostaną zaproszeni w kwietniu 2020 r. na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu w Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej. Z prac, które zakwalifikują się do finału, komisja wyłoni po trzy najlepsze miejsca w trzech odrębnych kategoriach wiekowych: I, II i III klasa. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

Erasmus+ London 2020 - 17-21.02.2020r.

W dniach 17 - 21 lutego 2020 r. odbyła się pierwsza mobilność, czyli wyjazd, w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu Erasmus+ "Connection of health and daily routines". Troje nauczycieli z naszej szkoły przebywało w Londynie, gdzie gościli nas nauczyciele i uczniowie Stockwell Primary School. Oprócz Polaków i Anglików w mobilności wzięli udział Rumuni, Grecy i Turcy.

Więcej o projekcie przeczytasz w zakładce Erasmus+

Przejdź do zakładki Erasmus+

Walentynki - 14.02.2020r.

Jest to nie tylko dzień zakochanych, ale również wspaniała okazja do świętowania przyjaźni i życzliwości w szkole z uczniami. Uczniowie, którzy chcieli wyrazić uczucia swoim sympatiom przygotowali kartki walentynkowe, następnie wrzucali je do specjalnie przygotowanego pudełka. Walentynkowi posłańcy - przedstawicielki Samorządu Szkolnego roznosiły miłosną korespondencję od klasy do klasy. Ze względu na to, że z walentynkami kojarzą się przede wszystkim serduszka, tego dnia były motywem przewodnim dekoracji w całej szkole. Na koniec dnia uczniowie potańczyli na dyskotece walentynkowej.

XI Międzyszkolny Konkurs "Moja Mała Ojczyzna" - 14.02.2020r.

Po raz jedenasty już w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nadrybiu odbył się Międzyszkolny Konkurs "Moja Mała Ojczyzna. Jani Kazimierz Bogdanowiczowie oraz Powstanie Styczniowe w Królestwie Polskim i regionie". Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów powstania, w tym zasług Jana i Kazimierza Bogdanowiczów, rozbudzenie zainteresowania historią i dziejami regionu oraz budzenie więzi z własnym regionem.

Konkurs skierowany był do uczniów klas VII-VIII i obejmował: historię (rozbiory Polski, Powstanie Styczniowe, powstanie na Lubelszczyźnie, miejsca bitew i pamięci w Powiecie Łęczyńskim, postać Jana i Kazimierza Bogdanowiczów), czytanie ze zrozumieniem tekstów kultury, map i tekstów źródłowych, stosowanie różnych form wypowiedzi pisemnej, znajomość i przestrzeganie zasad poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz umiejętność analizy tekstów, formułowania opinii i argumentowania.

Nie wszystkie treści wynikały z podstawy programowej. Uczniowie zainteresowani konkursem musieli wykazać się sporą wiedzą. Tym bardziej cieszy nas, że znaleźli się ochotnicy, którzy nie boją się wyzwań: Oliwia Morawska, Patryk Wojcieszuk, Amanda Goral i Zuzanna Wielgosz. Niermiernie miło nam poinformować, że Oliwia Morawska zajęła III miejsce!

Gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów!

Uwaga! Rusza rekrutacja! - 03.02.2020r.

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021:

od 03.02.2020 r. do 10.02.2020 r. - złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu,

od 11.02.2018 r. do 21.02.2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

Regulamin i wzory dokumentów znajdują się w sekretariacie oraz do pobrania w zakładce Sekretariat/Dokumenty.

Przejdź do zakładki Dokumenty

Wyjazd klas VI-VIII do Poleskiego Parku Narodowego - 04.02.2020r.

W związku z "Światowym Dniem Mokradeł", który przypada 2 lutego, Poleski Park Narodowy zaprosił uczniów klas VI-VIII do udziału w obchodach tego święta. W 2020 r. temat przewodni to "Mokradła a bioróżnorodność".

Najpierw obejrzeliśmy ciekawą prezentację, z której dowiedzieliśmy się miedzy innymi dlaczego obchodzimy "Światowy Dzień Mokradeł", jakie znaczenie mają tereny podmokłe, jaka jest ich rola ekologiczna i gospodarcza, czego dotyczy konwencja ramsarska. Poznaliśmy gatunki roślin i zwierząt żyjące na terenach podmokłych.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i pod czujnym okiem pracowników PPN poznawali zjawiska biologiczne dzięki obserwacjom mikroskopowym.

Kolejną część warsztatów zdominowały wiadomości o wodzie. Byliśmy "badaczami" wody. Zapisywaliśmy informacje o jej kolorze, zapachu, zmętnieniu itp.

Po warsztatach udaliśmy się na obiad i deser do "Zajazdu Drob" w Urszulinie. Nasyceni pysznym obiadem, wróciliśmy zadowoleni do szkoły.

Dziękujemy organizatorom wydarzenia za interesująca lekcję przyrody, obiad oraz prezenty!

Kampania społeczna 4U! - 03.02.2020r.

W poniedziałek 3 lutego 2020r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampanii społecznej 4U!, prowadzonej z inicjatywy Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrum to, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej - a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

Celem kampanii 4U! jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego, ponieważ każdy może być świadkiem takich wydarzeń, bez względu na miejsce, w którym jest - w kraju czy za granicą, a właściwa reakcja - zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach (4U!) może uratować życie.

Po pierwsze - UWAŻAJ! Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie bądź obojętny, a informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112.

Po drugie - UCIEKAJ! Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały - nie podchodź! Jeśli możesz - uciekaj! Nie wracaj na miejsce zdarzenia. Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

Po trzecie - UKRYJ SIĘ! Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj się! Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.

Po czwarte - UDAREMNIJ ATAK! Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec - udaremnij atak! Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Pamiętaj! W sytuacji zagrożenia telefon służy do wezwania pomocy, nie do rejestracji zdarzeń. Nie rób zdjęć, nie nagrywaj filmów!

Pamiętaj! W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze terrorystycznym to TY jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich! Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje życie.

Profilaktyka grypy - 03.02.2020r.

Przeziębieniem i grypą bardzo łatwo można się zarazić. Choroby te są przenoszone przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy to osoba zakażona kicha lub kaszle. Można zarazić się również drogą pokarmową, a niektórymi typami wirusów nawet poprzez dotyk. Dlatego w okresie częstych zachorowań na grypę i przeziębienie tak ważna jest profilaktyka. Należy unikać miejsc zatłoczonych, gdzie mogą przebywać osoby chore. Ważna jest też prawidłowa higiena - częste mycie rąk, szczególnie po kontakcie z innymi osobami oraz przed jedzeniem.

Wszystkie te ważne zasady postępowania, mające uchronić nas przed zakażeniem grypą a także koronawirusami, uczniowie przypomnieli sobie w poniedziałek 3 lutego 2020r. podczas oglądania prezentacji multimedialnej połączonej z ciekawym wykładem.

75. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

"Pamięć nie jest dana raz na zawsze…"

27 stycznia 2020 r. odbyły się obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz organizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Uczniowie naszej szkoły także uczcili rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. 3 lutego 2020r. obejrzeli oni prezentację o Holokauście i ofiarach obozu oraz wzruszających pamiątkach po byłych więźniach zgromadzonych w Muzeum.

Dzień Babci i Dziadzia - 31.01.2020r.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najsympatyczniejszych i najmilszych dni w roku.

Nasza szkoła upamiętniła to wydarzenie dzisiaj - 31 stycznia, goszcząc bardzo wielu najmilszych gości. Dzieci z klas I - III oraz grupy przedszkolne: "Motylki", "Sówki" i "Pszczółki" przygotowały wspaniałe występy artystyczne przepełnione radością, śpiewem, tańcem i muzyką. Nasi uczniowie chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom. To przecież od nich, dzieci otrzymują wiele ciepła i dobra, za które należy dziękować.

Uroczystość wypadła pięknie, uczniowie otrzymali gromkie brawa, a Babcie i Dziadkowie byli dumni ze swych wnuków. Na zakończenie uroczystości wnuczęta zaprosiły swoich Dziadków na poczęstunek oraz wręczyły przygotowane upominki. Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.

1/2 województwa Mistrzostw Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym drużynowym - 29.01.2020r.

Nasze uczennice Martyna Brzyska (VIII), Aleksandra Kurlak (VII) i Julia Jedut (VII) brały udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt. Turniej odbył się w Chełmie, a rywalizowało w nim 9 drużyn. Po rozegraniu meczy (3 wygrane, 2 porażki) dziewczęta zajęły V miejsce.

Zawodniczkom gratulujemy osiągniętego sukcesu!

Oliwia w ostatnim etapie konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego - 29.01.2020r.

W dniu 29 stycznia 2020r. uczennica naszej szkoły Oliwia Morawska z klasy 8, wzięła udział w III etapie konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Konkurs odbył się w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. Zadania konkursowe dotyczyły m.in.: znajomości zagadnień i form gramatyczno-leksykalnych z elementami kulturo- i realioznawstwa, funkcji komunikacyjnych, pojawiły sie też zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego, zadania na rozumienie tekstu słuchanego, wypowiedź pisemna na podany temat. Na te zadania, jak i na wiele innych przeznaczono 90 minut.

Gratulujemy Oliwii - zakwalifikowania się do III etapu kuratoryjnego konkursu i znalezienia się w gronie najlepszych uczniów z województwa lubelskiego. To wielki sukces. Jednocześnie trzymamy mocno kciuki za ostatni etap i z niecierpliwością czekamy na wyniki!

Podziękowanie dla stowarzyszenia skrzydła i "LW Bogdanka"

Stowarzyszenie Skrzydła przekazało dzieciom z oddziału przedszkolnego nowoczesny telewizor, dywan i profesjonalne instrumenty perkusyjne. Środki finansowe zostały uzyskane w ramach inicjatywy Bogdanka Społecznie Zaangażowana. Nowe sprzęty sprawiają najmłodszym wiele radości i satysfakcji.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Skrzydła i "LW Bogdanka" za piękny dar!

Kierunek autobusów po feriach

Przywozy rano I kurs:
6.30 Kaniwola blok
6.35 Rozpłucie Kaplica
6.40 Czarny Las
6.50 p.Filipczuk
6.55 Jagodno szkoła
7.00 p.Kurlak Rozpłucie Drugie
7.05 p.Włodarski
7.10 p.Świrska
7.20 Krasne Krzywe
7.25 Ryczka
7.30 Sklep p.Tryk
7.35 Rogóźno kościół
7.40 Bankówka

Przywozy II kurs:
8.10 Kaniwola bloki
8.15 Rozpłucie Kaplica
8.20 Czarny Las
8.30 Jagodno p.Chromiec
8.40 Szkoła

Odwozy I kurs:
13.25 Szkoła
13.30 p.Świrska
13.35 Rozpłucie Drugie p.Włodarski
13.35 Szkoła Jagodno
13.40 Rozpłucie Drugie p.Kurlak
13.40 Jagodno p.Chromiec
13.50 Czarny Las
14.00 Kanowola

Odwozy II kurs - bez zmian

Zabawa choinkowa - 11.02.2020r.

Tradycyjnie już pod koniec I semestru, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny z poszczególnych przedmiotów, w naszej szkole odbywa się jedna z najbardziej oczekiwanych imprez w szkole - zabawa choinkowa. W tym roku zabawę noworoczną rozpoczęły przedszkolaki. Już od godziny dziesiątej na parkiecie szalała najmłodsza część szkolnej społeczności przebrana za różne postacie ze świata baśni oraz filmu. Druga część choinkowej zabawy należała do uczniów z klas I-III, a trzecia IV - VIII. Tańce w sumie trwały aż do godziny 20.00. W przygotowanie i uatrakcyjnienie tegorocznej zabawy włączyli się również rodzice naszych uczniów. Dla swoich pociech przygotowali pyszny poczęstunek. Wszystkim miłośnikom zabawy do tańca przygrywał zaprzyjaźniony z naszą szkołą Marek Wąsik. Zabawa choinkowa jak zwykle była wielkim przeżyciem dla dzieci i młodzieży naszej szkoły.

INFORMACJE DLA RODZICÓW!

Informujemy, że dnia 2 i 3 stycznia 2020r. nie będzie obiadów . Obiady będą wydawane od 7 stycznia.

9 stycznia 2020r. (czwartek) odbędzie się zebranie Rodziców z wychowawcami klas. Na spotkaniu Rodzice zostaną zapoznani z ocenami na koniec semestru uzyskanymi przez swoje dzieci. ZAPRASZAMY!

Zajęcia TAEKWONDO odbędą się 15 oraz 22 stycznia 2020 r. Grupa młodsza godz. 9.00-10.30 Grupa starsza godz. 10.30-12.00.

Zajęcia taneczne z 16 grudnia oraz zajęcia języka angielskiego z 17 grudnia zostaną odrobione po 6 stycznia.

Zaproszenie do udziału w konkursie filmowym

Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym "Co i jak zgłaszać? Numer alarmowy 112". Organizatorem konkursu jest Wojewoda Lubelski.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas I - VIII. Aby wziąć w nim udział należy wykonać film, spot, animację, teledysk, itp. promujący odpowiedzialne zgłaszanie interwencji na nr alarmowy 112. Materiał nie może być dłuższy niż 5 minut, prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz zapisane na nośniku umożliwiającym odtworzenie go w programie Windows Media Player.

Prace należy złożyć do 27 stycznia w podpisanej kopercie do Szkolnego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie P. Natalii Kaszyca.

Zaproszenie do udziału w VI Edycji konkursu Mistrz Recyklingu

W tym roku rywalizują kreatorzy urządzeń przyszłości.

Recykling jest naszym priorytetem. Dlatego w tym roku wejdziemy w rolę ekodesignerów i przyjrzymy się z bliska ekokoncepcji urządzeń technicznych. Co nadaje się do recyklingu w starym gracie na prąd lub baterie? Aby jak najwięcej wydobyć z niego cennych materiałów, trzeba dużo wiedzieć…a im więcej starych, zużytych urządzeń poddajemy recyklingowi, tym większa jest oszczędność zasobów i energii…

Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas…

15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o tym dlaczego tak ważny jest prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

Do 30.03.2020 ekozespoły mają czas na przygotowanie odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe oraz skorzystanie z internetowych aplikacji edukacyjnych i możliwości wirtualnej rywalizacji w III Lidze Elektrorecyklingu.

Tegoroczne pytanie konkursowe dotyczy surowców nadających się do recyklingu w sprzęcie elektronicznym i kładzie nacisk na powiązanie teorii z praktyką: należy wykonać makietę nadającego się do recyklingu urządzenia wraz z instrukcją obsługi, a właściwie demontażu na części.

OTO NASZE TEGOROCZNE PYTANIE:
Przyjrzyj się wybranemu przedmiotowi na prąd lub baterie. To może być lodówka, telefon komórkowy, kamera, słuchawki… Wykonaj model tego przedmiotu z materiałów upcyklingowych: starych kartonów, opakowań, taśmy itp.. a następnie narysuj instrukcję demontażu, tak aby przekazać jak najwięcej informacji na temat zawartych w nim surowców wtórnych i tych nadających się do recyklingu.

Nad przygotowaniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnicy mogą pracować podczas zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych. Odpowiedzi trzeba udzielić w jednej z form dopuszczonych regulaminowo a więc: w formie koncepcji gry planszowej, pracy plastycznej lub pracy multimedialnej mp3-mp4.

Udział w konkursie jest bezpłatny i jest dla uczniów okazją rozwijania kreatywności, zdolności manualnych i kompetencji kluczowych, w zakresie przyrodniczym i technicznym. Kolejnym ważnym aspektem konkursu jest praca zespołowa: uczniowie łączą się w zespół składający się z co najmniej 2 osób. Współpraca wymaga od członków grupy podziału obowiązków, konsekwencji i odpowiedzialności. Zapraszamy!

Zespoły chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do p. Natalii Kaszyca - Szkolnego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Spotkanie opłatkowe - 19.12.2019r.

"…a mały Chrystus smutny patrzy w drzwi
i czeka by pośród witających zobaczyć człowieka."

Święta Bożego Narodzenia są bez wątpienia jednymi z najpiękniejszych dni w roku. Ten niezwykły zimowy czas przepełnia rodzinne ciepło, serdeczność, życzliwość i zrozumienie. Aby podkreślić wyjątkowość świątecznych momentów, uczniowie klas I-III oraz grupy przedszkolne "Motylki", "Sówki" i "Pszczółki" w dniu 19 grudnia 2019r. zaprosili gości oraz społeczność szkolną na Jasełka.

Uroczystość zgromadziła znamienitych gości. Na wspólne świętowanie przybyli m.in.: Wójt Gminy Ludwin Pan Andrzej Chabros, Sekretarz Gminy Ludwin Pan Szymon Czech, proboszcz parafii Rogóźno - ks. Waldemar Taracha. Obecni byli również rodzice naszych uczniów, którzy zadbali o świąteczny poczęstunek, za co im serdecznie dziękujemy.

Aktorzy z klas I-III oraz przedszkolaczki wspaniale odegrali swoje role i otrzymali wiele braw.

Dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie, które zapoczątkowało zbliżające się magiczne Święta Bożego Narodzenia w naszych domach.

Życzymy dużo spokoju, zdrowia i radości przeżywanej w gronie rodzinnym oraz szczęścia w Nowym 2020 Roku.

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" - 20.12.2019r.

Zakończyliśmy tegoroczną zbiórkę darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zgromadzone produkty trafiły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie. Tam zostały podzielone, spakowane i przekazane osobom najbardziej potrzebującym z terenu naszej gminy.

Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom!

"Profilaktyka nadwagi i otyłości" - zajęcia fizyczne - 18.12.2019r.

18 grudnia 2019r. uczniowie klasy IV, w ramach projektu "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowanego przez Stowarzyszenie "Klub XXI wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, aktywnie spędzili czas z panią instruktorką, wystawiając swą aktywność fizyczną na próbę. Okazało się, że można połączyć pożyteczne z przyjemnym, wystarczy tylko chcieć. :)

Radości nie było końca, gdyż uczestnicy zostali obdarowani skakankami oraz matami do ćwiczeń! Niechaj służą im często i skutecznie...

II miejsce w IX Edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego - 18.12.2019r.

18 grudnia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się podsumowanie IX Edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. W przedsięwzięciu, organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wzięło udział 13 placówek oświatowych z terenu powiatu łęczyńskiego.

Nasza szkoła zdobyła II miejsce w kategorii szkoły podstawowe za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przyrody, kształtowanie środowiska naturalnego i promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej.

Koordynatorem działań alertowych w naszej szkole jest pani Anna Zakostowicz.

Konkurs Piosenki Świątecznej - 16.12.2019r.

Świąteczną tradycją stało się kolędowanie... W dniu 16 grudnia nasza szkolna rodzina zebrała się żwawo, by uczestniczyć w radosnym wydarzeniu: Konkursie Piosenki Świątecznej. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-VIII oraz przedszkolaki. Pani Dyrektor Elżbieta Wróbel wręczyła uczniom nagrody, w postaci dyplomów oraz upominków.

Przedstawiamy naszych zwycięzców:
I miejsce
Kategoria solista grupa młodsza: Oliwia Włodarczyk klasa I.
Kategoria zespół grupa młodsza: Oddziały przedszkolne ,,Sówki" i ,,Motylki".
Kategoria solista grupa starsza: Małgorzata Ozga klasa IV.
II miejsce
Kategoria solista grupa młodsza: Kacper Budzyński klasa III.
Kategoria solista grupa starsza: Julia Pytka klasa V.
III miejsce
Kategoria duet grupa starsza: Magdalena Jedut, Zuzanna Zbaraszczuk klasa IV.

Konkurs zorganizował Samorząd Uczniowski. Przedstawiciele Samorządu wręczyli nagrodę specjalną. To szczególne wyróżnienie otrzymał zespół uczniów z klasy V.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania za rok!

"Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" - 10.12.2019r.

We wtorek, 10 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów. W tym gronie znalazła się nasza uczennica Julia Jedut.

Jeszcze raz gratulujemy Julii oraz Jej Rodzicom takiego wyróżnienia. Jesteśmy dumni, że Julka znalazła się wśród najlepszych uczniów województwa lubelskiego.

Pokazy fizyczno-chemiczne - 16.12.2019r.

16 grudnia 2019 r., do naszej szkoły przyjechała grupa "Zaelektryzowanych" animatorów z Lublina. Panowie zaprezentowali interaktywny spektakl chemiczno-fizyczny. Celem pokazu było przybliżenie tajników fizyki i chemii w bardzo prosty i atrakcyjny sposób, zrozumiały dla najmłodszych i najstarszych uczniów.

Eksperymenty przysporzyły uczniom wiele śmiechu, zwłaszcza ten w którym sprawdzane były właściwości helu przy użyciu balonika, z jednoczesnym powtarzaniem zdania.

Dużą atrakcją była możliwość aktywnego uczestnictwa w pokazie i doświadczenia na własnej skórze zjawisk przyrody. Panowie przekazali nam trudną wiedzę z fizyki i chemii z elementami humoru oraz zadbali o to, aby nikt na widowni się nie nudził.

Finał Akcji "Jedna klasa, jedna paczka" - 06.12.2019r.

W dniu 6 grudnia br. odwiedził nas Mikołaj ze swoją pomocnicą. Każdy dostał słodkiego czekoladowego mikołaja.

Po południu to my zamieniliśmy się w Mikołajów i dostarczyliśmy prezenty Dzieciom z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach. A było ich naprawdę dużo, bo każda klasa przygotowała wieeeelką paczkę!

Wizyta w placówce, która jest tymczasowym domem dla Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoich domach rodzinnych, to dla naszych Wolontariuszy niezapomniane doświadczenie. Wyszliśmy z placówki z poczuciem ogromnej satysfakcji.

Było to cudowne przeżycie, uczące przyjaźni, tolerancji i cierpliwości. Wyjazd ten pomógł wolontariuszom uświadomić sobie po raz kolejny, że niewielki gest może wywołać uśmiech na twarzy dziecka, co jest najpiękniejszą możliwą zapłatą za trud włożony w przygotowanie tej wizyty.

Dziękujemy Dzieciakom, Pani Dyrektor Marcie Piwońskiej, Ciociom - Opiekunkom za ciepłe przyjęcie, słodycze, ciasteczka oraz upominki. Było nam bardzo miło odwiedzić Was po raz kolejny!

Dzień Górnika - 5.12.2019r.

5 grudnia 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z Okazji Dnia Górnika. Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor mgr Elżbieta Wrobel, witając zaproszonych gości, rodziców, dzieci i całą społeczność szkolną.

Zaproszeni z KWK Bogdanka górnicy Pan Tomasz Wach i Pan Wojciech Szelepajlo opowiedzieli o ciekawej i odpowiedzialnej pracy górników. Zaprezentowali sprzęt górniczy, taki jak pochłaniacze, kilof, sercówkę. Obecni mogli również obejrzeć fotografie prezentujące kopalnię KWK Bogdanka i górników przy pracy.

Podczas akademii dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych zaprezentowały wiersze i piosenki dotyczące pracy górników. Po ogólnym spotkaniu goście odwiedzili dzieci i uczniów w klasach. Zaproszeni goście poczęstowali wszystkich smacznymi cukierkami. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wręczyły wszystkim górnikom piękne laurki.

Grudniowe wyjazdy

3 grudnia uczniowie klas V-VIII z opiekunami obejrzeli spektakl "Zemsta" w Teatrze Kameralnym w Lublinie. Jest to historia dwóch zwaśnionych sąsiadów Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka, uwikłanych w absurdalny spór o mur graniczny. W tle rozwija się płomienny romans Klary, wychowanicy Cześnika, i Wacława, syna Rejenta. Zamieszanie robią jeszcze ponętna i doświadczona Podstolina oraz nieudacznik Papkin, pakujący się nieustannie w nowe kłopoty. Czy miłość Klary i Wacława przetrwa i czy skruszy mur wrogości? Spektakl bardzo się uczniom podobał, a po nim uczniowie udali się do ulubionego McDonalda.

4 grudnia uczniowie klas I-III udali się na całodzienną wyprawę do Lublina. Najpierw w kinie obejrzeli film "Kraina Lodu II", potem zjedli frutki i nuggetsy i wypili pyszny mus owocowy w McDonaldzie, a na końcu zobaczyli małe królestwo papug w papugarni. Najodważniejsi wytrwali do końca i nakarmili skrzydlatych przyjaciół.

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników - 27.11.2019r.

27 listopada br. w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszejna czytelnika biblioteki szkolnej.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Zanim jednak uczniowie stali się pełnoprawnymi czytelnikami, wysłuchali baśni Celiny Zubryckiej pt. "Był sobie król...", którą przeczytała im Małgorzata Ozga uczennica klasy czwartej, po czym przystąpili do "egzaminu", odpowiadając na pytania dotyczące wysłuchanej baśni. Okazało się, że wszyscy pierwszoklasiści odpowiedzieli celująco na zadawane pytania, w związku z czym zostali pasowani na czytelników przez Panią Dyrektor Elżbietę Wróbel.

Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom oraz zakładkę do książki.

Sukces Oliwiera Harasima - 23.11.2019r.

23.11.2019 r. odbyły się zawody POINT HUNTER CHAMPIONSHIPS w Wołominie. Uczeń kl. II Oliwier Harasim ćwicząc pod okiem trenera Dawida Szewczyka (Go - Fight) zdobył I miejsce w walce na pałki w kategorii dzieci 125 cm oraz III miejsce POINT - FIGHTING w kategorii 24 kg.

Brawo Oliwier! Jesteś MISTRZEM!

Podziękowanie - 20.11.2019r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji "Szkoła do hymnu".

W tym roku do wspólnego śpiewania hymnu, w piątek, 8 listopada o godz. 11:11, przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zaangażowania.

W załączeniu przekazuję Państwu pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział w akcji.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Profilaktyka grypy - 19.11.2019r.

W dniu 19 listopada 2019 roku dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w pogadance dotyczącej zapobiegania grypie. Zapoznały się z podstawowymi sposobami profilaktyki tak groźnej choroby. Obejrzały prezentację multimedialną przedstawiającą ważne informacje na temat choroby - sposoby przenoszenia wirusa, objawów, sposobów zapobiegania. Wszyscy praktycznie przećwiczyli sposób bezpiecznego kichania i kaszlu w sytuacji, gdy nie mamy do dyspozycji chusteczek jednorazowych. Prowadząca zwróciła również uwagę na szeroko pojętą profilaktykę, czyli właściwe odżywianie: spożywanie dużych ilości warzyw i owoców, unikanie jedzenia wysoko przetworzonego, aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, Zalecenia te wpływają na wzrost odporności, a tym samym mniejsze ryzyko zachorowania po kontakcie z wirusem grypy. Pogadankę przeprowadziła pani Natalia Kaszyca - Szkolny Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Pani Dyrektor czytała Motylkom - 19.11.2019r.

W dniu 19 listopada Pani Dyrektor Elżbieta Wróbel odwiedziła Motylki, przeczytała im bajkę "Miś Maciek" i przyniosła prezent, a były nim szczoteczki do zębów. Motylki w wielkim skupieniu słuchały bajki i obiecały, że będą dbały o zęby. Higiena i profilaktyka jamy ustnej to bardzo ważne zagadnienia dla zdrowia każdego z nas. Aby cieszyć się zdrowiem i pięknym uśmiechem należy uświadamiać to dzieciom już od najmłodszych lat.

Szkolna Kasa Oszczędności - 19.11.2019r.

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.

W dniu 19 listopada nagrodzono mistrzów oszczędzania w roku szkolnym 2018/2019, a są to: Dominik Szymaniak, Oliwer Harasim, Tymoteusz Tryk, Szymon Gregorowicz, Martyna Staniak, Piotr Kuśmierz.

Tego samego dnia odbyło się także rozstrzygnięcie także konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach SKO. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Klasy 1-3
Oliwer Harasim - I miejsce,
Dawid Szumała - II miejsce,
Oliwia Karolewicz, Oliwia Włodarczyk - III miejsce ex aequo.

Klasy 4-6
Julia Pytka - I miejsce,
Oliwer Grzesiuk - II miejsce,
Wiktoria Kruk - III miejsce.
Gratulujemy!

"Cztery proste kroki dla zdrowych i czystych zębów" - 18.11.2019r.

Dzień 18 listopada na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy pierwszej. Już od rana wszyscy gorączkowo oczekiwali przerwy na śniadanie. A było ono niezwykle smaczne, zdrowe i kolorowe. Każdy samodzielnie i z ochotą przygotowywał kanapki. Po degustacji przeprowadzona została krótka pogadanka pod tytułem "Cztery proste kroki dla zdrowych i czystych zębów". Po obiedzie zaś uczniowie otrzymali bezcukrowe gumy do żucia.

Akcja Klubu Wolontariatu "Jedna klasa - jedna paczka"

Tak jak w poprzednim roku szkolnym Szkolny Klub Wolontariatu zwraca się z prośbą o wsparcie akcji na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. Prosimy, aby każda klasa przygotowała jedną paczkę. Wolontariusze na Mikołaja dostarczą paczki dzieciom z placówki w Kijanach. Obiecaliśmy dzieciakom z Kijan, że będziemy o nich pamiętać i pamiętamy!

Projekt "Duże drzewa dla powiatu Łęczyńskiego"

LW "BOGDANKA" S.A. we współpracy z Fundacją Krajobrazy utworzyły projekt "Duże drzewa dla powiatu Łęczyńskiego". Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz wdrożenie procesu edukowania społeczeństwa w kontekście roli drzew, jako istotnego elementu otaczającej nas przestrzeni. Projekt promuje wartości i korzyści, jakie dają drzewa wieloletnie w stosunku do drzew młodych, które stanowią główny odsetek nowych nasadzeń. Dodatkowo, projekt wskazuje na wartość dużych drzew, gwarantujących zacienienie, zmianę mikroklimatu oraz zmniejszanie zanieczyszczeń.

W ramach projektu zostały posadzone dwa wysokie drzewa: jedno w przestrzeni miasta Łęczna oraz drugie na podwórku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie - zwycięskiej szkole konkursu "Przyjazna przestrzeń - posadźmy duże drzewo przy szkole" powiatu łęczyńskiego.

W czasie uroczystości w Dratowie obecni byli także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor oraz opiekunem SU. Były to uroczyste chwile wypełnione częścią artystyczną, spacerem po ścieżce dydaktycznej, poczęstunkiem, miłymi rozmowami. W tym pięknym dniu wokół wspomnianego drzewa zebrali się wszyscy ci, którzy wspierali naszą zaprzyjaźnioną szkołę w jej poczynaniach projektowych, czyli przedstawiciele fundacji, władze gminy oraz uczniowie wraz z opiekunami.

"Szkolne Przygody Gangu Słodziaków"

Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka - pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Sieć sklepów Biedronka, świadoma wagi tego tematu, aktywnie wspiera inicjatywy na rzecz czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodziców. W tym celu ogłosiła II edycję konkursu dla szkół podstawowych "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków", który miał inspirować dzieci do codziennego czytania i obudzić w nich odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Nasza szkoła dostała od organizatora materiały edukacyjne przeznaczone dla klas I - III. Nauczyciele mogli pobrać ze strony internetowej organizatora scenariusze lekcji, stworzone przez doświadczonych metodyków i praktyków edukacji wczesnoszkolnej, zawierające pomysły na urozmaicenie zajęć nauki czytania zgodnie z podstawą programową oraz elementy edukacji ekologicznej.

Jak dowodzą psychologowie, nowy nawyk wyrabia się w ciągu 21 dni, jeśli jest on stale praktykowany. Uczniowie dostali więc specjalne albumy z naklejkami, które mogli zbierać do osobistego dzienniczka, w nagrodę za potwierdzone przez rodzica codzienne czytanie w domu. Na albumie znajdowało się 21 miejsc na podpisy rodzica, a następnie na naklejki od nauczyciela za głośne czytanie z rodzicem.

W ramach II edycji programu "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków" 13 listopada został rozstrzygnięty w naszej szkole konkurs. Brawo mali MISTRZOWIE CZYTANIA!

Program na temat prawidłowej higieny jamy ustnej "Dziel się uśmiechem"

"Dziel się uśmiechem" to nowy program edukacyjno-profilaktyczny na temat prawidłowej higieny jamy ustnej, w którym nasza szkoła bierze udział. Organizatorem jest Mars Polska Sp. z o.o. wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej.

7 edycja programu skierowana jest do dzieci w klasach 1-3 oraz 4-6. Akcja potrwa od 2 września br. do 20 marca 2020 r.

Dzieci, które wezmą udział w programie, otrzymają szczotki do pielęgnacji zębów, pasty, bezcukrowe gumy do żucia oraz materiały edukacyjne.

Dodatkowo każda z placówek, która realizuje program w ramach siódmej edycji, może wziąć udział w konkursie. Jego celem jest edukowanie uczniów klas I-VI na temat podstawowych zasad higieny jamy ustnej, promocja bezcukrowej gumy do żucia, jako elementu 4 kroków dla zdrowych i czystych zębów oraz edukacja na temat zdrowego trybu życia. Warunkiem jest przygotowanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką będącej propozycją plakatu programu edukacyjnego "Dziel się Uśmiechem". Prace można będzie wysyłać do 31 stycznia 2020 roku.

Więcej o programie na stronie https://mojorbit.pl/dziel-sie-usmiechem.

Zajęcia dla klasy IV z dietetykiem - 14.11.2019r.

14 listopada 2019r. uczniowie klasy IV, w ramach projektu "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowanego przez Stowarzyszenie "Klub XXI wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią dietetyk. Głównym celem zajęć było zwrócenie uwagi na szkodliwość cukru w naszej diecie.

Pani dietetyk pokazała uczniom, jak czytać etykiety produktów, które składniki są dla nas najbardziej szkodliwe, jak przeliczyć ilość cukru znajdującego się w produkcie, jakie sztuczki stosują producenci, aby uzależnić nas od swoich produktów. Mamy nadzieję, że po tych zajęciach uczniowie będą bardziej świadomymi konsumentami.

Program profilaktyczny - 14.11.2019r.

14 listopada 2019r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym "Trzy świnki", którego głównym przesłaniem jest pracowitość gwarantująca bezpieczne i szczęśliwe życie. Przedstawienie miało ciekawą formę dla młodych widzów, ponieważ jego autorzy zaproponowali formę teatrzyku kukiełkowego.

"Program dla szkół" - 12.11.2019r.

"Program dla szkół" to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom z klas I-V owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych aby propagować wśród nich zdrowe nawyki. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów udostępnianych dzieciom o takie, które mają wysokie walory zdrowotne, są świeże i niskoprzetworzone, czyli owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki), warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa), soki, a także mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci samo udostępnianie im produktów nie wystarczy. Dlatego dzieci uczestniczą także w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z wytycznymi MEN przez szkoły, a mającymi na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.

Szczególną rolę w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci pełnią szkoły i Rodzice, bo to od nich dzieci najczęściej czerpią wiedzę na temat zdrowego odżywiania (szkoła 82%; Rodzice 74%). Dopiero na dalszych miejscach są książki (47%), radio i telewizja (29%), internet i reklama (22%). Dlatego Rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na to, co dzieci zabierają do szkoły, co w niej jedzą i czy nie przynoszą jedzenia z powrotem do domu.

Aby poszerzyć swoją wiedzę Rodzice mogą obejrzeć na youtubie teledysk "Czy rodzice wszyscy wiedzą co ich dzieci w szkole jedzą" oraz serial "Ekipa Chrumasa".

Zachęcamy także Rodziców do wypełnienia anonimowej ankiety oceniającej działania związane z promocją "Programu dla szkół" 2018/2019. Ankietę można wypełnić na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5.

Historyczne wydarzenia w naszej szkole - 12.11.2019r.

"Historia nabiera życia dopiero wtedy, gdy stwarzamy dla niej miejsce we własnej świadomości; nikt nie ma prawa obarczać takim brzemieniem żadnego wolnego człowieka. [John Maxwell]"

Od września do listopada w naszym kraju wspominamy wiele historycznych wydarzeń. Mówimy także o nich w naszej szkole, aby podnosić świadomość naszych uczniów jako aktywnych w przyszłości obywateli oraz wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o polską tradycję państwową i narodową oraz obecne w niej wartości takie jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

A oto ilustracja najważniejszych wydarzeń historycznych:

23 października uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w Koncercie Polskich Pieśni Patriotycznych "Dźwięki wolności od Moniuszki do współczesności", który odbył się w hali sportowo-widowiskowej w GCKiS w Ludwinie.

28 października uczniowie klasy siódmej i ósmej przygotowali z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apel pod hasłem "Nie złamie wolnych żadna siła…". Uczniowie w interesujący sposób przypomnieli społeczności szkolnej istotne fakty z naszej historii dotyczące powstania. Na zakończenie odczytana została Deklaracja Młodych, która zwraca uwagę na rolę młodego pokolenia w kultywowaniu pamięci o tych, którzy walczyli o wolną POLSKĘ.

8 listopada włączyliśmy się w akcję "Szkoła do hymnu", do której zachęcali Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży i o symbolicznej godz. 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

W niedzielę 10 listopada nasi uczniowie, którzy tworzyli poczet sztandarowy, reprezentowali szkołę w gminnych uroczystościach obchodów Narodowego Święta Niepodległosci w Ludwinie.

12 listopada uczniowie wysłuchali muzyków z Filharmonii: pana Marka Młynarczyka i Zbigniewa Martyniuka. Panowie zagrali utwory Bacha i Chopina, standard jazzowy The Riverside i The House of The Rising Sun zespołu The Animals. Centralnym punktem programu było jednak wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni: Maszerują strzelcy, Legiony i Przybyli ułani.

Także 12 listopada, na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W całym kraju z tej okazji odbyły się rocznicowe zgromadzenia, koncerty i pikniki, a w Warszawie uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W naszej szkole uczniowie zaprezentowali program artystyczny złożony z wierszy i pieśni patriotycznych. Myślą przewodnią był tekst Ewy Michalskiej "Wolność".

Ślubowanie PIERWSZOKLASISTÓW - 7.11.2019r.

7 listopada uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni w poczet braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie. Świadkami tego wspaniałego wydarzenia byli rodzice i ich bliscy, wychowawczyni, nauczyciele oraz dyrekcja.

W części artystycznej pierwszoklasiści wierszami i śpiewem wykazali się znajomością zasad zachowania się w szkole oraz zasad dobrego wychowania. Następnie uczniowie w ozdobnych biretach złożyli na Sztandar Szkoły uroczyste przyrzeczenie:

"Jestem małym Polakiem.
Kocham moją ojczyznę.
Pragnę dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Przyrzekam być dobrym kolegą.
Przyrzekam być przyjacielem roślin i zwierząt.
Będę starał się swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Ślubuję!"


Rodzice również ślubowali m.in. "wspierać swoje dzieci w trudnych chwilach, przytulać je często, słuchać uważnie i zawsze pamiętać, że dziecko jest unikalnym darem".

Aktu pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Piasecznie dokonała Pani Dyrektor. Dzieci na pamiątkę tego uroczystego dnia otrzymały upominki.

Po części oficjalnej dzieci z klasy pierwszej udały się do sali, aby tam z rodzicami i gośćmi dalej świętować.

Drodzy uczniowie klasy I!
U progu nauki w szkole podstawowej życzymy Wam aby każdy dzień w szkole był radosny i szczęśliwy, aby nauka była dla Was przyjemnością i aby każdy z Was miał prawdziwego przyjaciela.

Wyjazdy edukacyjne - 30.10.2019r.

Wyjazdy to zawsze radość dla uczniów. Nie tylko bawią i uczą, ale też pozwalają na urozmaicenie nauki oraz oderwanie się od szkolnej ławki. Wyjazdy rozwijają zainteresowania uczniów i pogłębiają ich wiedzę oraz kształtują osobowość i zwracają uwagę na ważne społecznie tematy.

18 października br. uczniowie klasy VII uczestniczyli w konferencji informacyjno - szkoleniowej pt. "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży", która odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Dowiedzieli się na niej między innymi czym jest mediacja rówieśnicza i jak ją stosować, jakie są sposoby na konflikty oraz jak skutecznie się komunikować. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole a w szczególności promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy oraz podniesienie kultury prawnej w szkołach poprzez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz uczenie dzieci i młodzieży, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez dialog prowadzący do porozumienia.

18 października uczniowie klas I-III odwiedzili wystawę grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej. Wystawa w pełni sezonu grzybowego miała przede wszystkim wymiar profilaktyczny. Jej celem było przybliżenie zwiedzającym problemu zatruć grzybami poprzez zapoznanie ich z charakterystycznymi cechami grzybów jadalnych i grzybów trujących. Uczniom najbardziej podobało się to, że mogli z bliska obejrzeć rzadkie okazy.

30 października uczniowie klasy IV wraz z opiekunem, w ramach projektu "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowanego przez Stowarzyszenie "Klub XXI wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, brali udział w zajęciach projektowych razem z klasą IV Szkoły Podstawowej w Zezulinie. Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom, dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej.

Wyniki konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty w Lublinie - etap szkolny

Do drugiego etapu konkursu polonistycznego zakwalifikowały się:
Paulina Dziadko kl.VIII - 34pkt/40pkt
Martyna Brzyska kl.VIII - 34pkt/40pkt
Oliwia Morawska kl.VIII - 33pkt/40pkt

Do drugiego etapu konkursu z matematyki zakwalifikowały się:
Julia Jedut kl.VII - 33pkt/40pkt
Jowita Ciepielewska kl.VIII - 33pkt/40pkt

Do drugiego etapu konkursu z języka angielskiego zakwalifikowali się:
Jakub Pytka kl.VII - 34pkt/40pkt
Oliwia Morawska kl.VIII - 39pkt/40pkt

W etapie szkolnym konkursu polonistycznego brało udział 5 osób, z matematyki 14 osób, a z języka angielskiego 3 osoby. Nie wszystkim udało się zakwalifikować do drugiego etapu. Mamy jednak nadzieję, że sam udział w konkursie zmotywuje wszystkich do większej pracy. Uczniowie klas 6 i 7 będą mieć kolejną szansę za rok.

W konkursie polonistycznym startowały także: Anna Piekarz i Dagmara Dudek (kl.8), z języka angielskiego: Dagmara Dudek (kl.8), natomiast z matematyki: Julia Świrska, Magdalena Tryk i Adrianna Ścierka (kl.6), Natalia Zbaraszczuk, Olaf Bondyra, Jakub Pytka i Aleksandra Kurlak (kl.7) oraz Anna Piekarz, Oliwia Morawska, Patryk Wojcieszuk, Martyna Brzyska i Wiktoria Piotrowska (kl.8).

Sprzątanie grobów - 24.10.2019r.

Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych na cemnatrzu zauważyć można wielkie przygotowania do zbliżającej się uroczystości. Bardzo wiele osób sprząta groby swoich bliskich, jednak warto zwrócić uwagę, że wiele grobów jest opuszczonych i zaniedbanych. Co roku nasi uczniowie jedżdżą na cmentarz parafialny w Rogóźnie, aby posprzatać zapomniane mogiły. W tym roku również się wybrali i trzeba przyznać, że pracowali z ogromnym zaangażowaniem! Nie było nikogo, kto stałby z założonymi rękami. Uczniowie nie tylko posprzątali, także zapalili wiele zniczy. Brawo, jesteście wspaniali !

Sukces Martyny w tenisie stołowym! - 24.10.2019r.

W dniu 24 października w Spiczynie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym indywidualnym na szczeblu 1/2 województwa. W tych zawodach brała udział nasza uczennica z klasy VIII Martyna Brzyska. Dzięki wygranym na szczeblu gminnym i powiatowym Martyna mogła zmierzyć się w tych zawodach z zawodniczkami trenującymi na co dzień w klubach. Poziom igrzysk był wysoki. Po rozegraniu meczy systemem "do dwóch przegranych" Martyna w klasyfikacji końcowej zajęła VII miejsce. Gratulujemy jej sukcesu!

Dzień Samorządności 2019 - 14.10.2019r.

No i stało się! Władzę w naszej szkole przejęli uczniowie. Na szczęście tylko na jeden dzień. ;)

14 października 2019 roku został zorganizowany Dzień Samorządności. Uczniowie klas starszych odebrali klucz do szkoły z rąk Pani Dyrektor i na lekcjach zamienili się rolami z nauczycielami. Prowadzone lekcje były twórcze i często zabawne. Oj, działo się! Drodzy Uczniowie, świetnie się spisaliście. Był to dzień pełen wrażeń!

Dziękujemy serdecznie przedstawicielom Rodziców oraz naszym Uczniom za pamięć, miłe słowa, życzenia, kwiaty, słodkości z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

W informacji MEN i GIS zachęcamy rodziców i apelujemy do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

XIX POLNE KRYTERIUM KOLARSKIE "O GRONO JARZĘBINY" - 6.10.2019r.

Jako współorganizator wydarzenia składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w zawodach. Ta sportowa impreza wpisała się już na stałe w kalendarz wydarzeń organizowanych jesienią przez Gminę Ludwin. Niezmiernie nas cieszy, że mogliśmy liczyć na przychylność sponsorów i partnerów, dzięki którym obdarowaliśmy wszystkich uczestników atrakcyjnymi nagrodami!

Partnerzy i Sponsorzy Polnego Kryterium Kolarskiego:
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., Gmina Ludwin, Gospodarstwo Rolne Rodziny Walęciuk- Ludwin, Firma Neptun Sp z o.o.; Firma "Rafalscy J.H.J.S."-Zezulin Niższy, BS Cyców o/Ludwin, GS Ludwin, Usługi Ogólnobudowlane- Mariusz Kowalczyk- Kaniwola, "Pol-Mak S.A- Ludwin", "Bramax"- Urszula Janocińska-Zezulin Pierwszy, "Auto- Mik"-Podzamcze, "Sylmont" Usługi Instalacyjno-Budowlane Sylwester Zieliński - Kol. Trębaczów, Hotel Drob Urszulin, Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji ABIES Maciej Osieleniec, Pizza Klimat Sebastian Wojcieszuk, Sklep "Lewiatan" Adam Wojcieszuk, Kic Kic Katarzyna i Damian Sawul.

Podziękowania kierujemy również do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Piasecznie za przygotowanie poczęstunku. Przygotowane przez Was ciasta były przepyszne!

Wkrótce obszerniejsza relacja z przebiegu wyścigu w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych GCKiS w Ludwinie i naszej szkoły.

Zajęcia dla klasy IV w ramach projektu
"Profilaktyka nadwagi i otyłości"

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy IV uczestniczą w projekcie "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowanym jest przez Stowarzyszenie "Klub XXI wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom, dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem w zakresie:
- badań diagnostycznych - celem badań będzie realizacja indywidualnych badań (wzrost, masa ciała, ciśnienie tętnicze krwi). Na podstawie badań diagnostycznych zostanie określony wskaźnik BMI oraz WHR. O wynikach poinformowani zostaną opiekunowie prawni uczniów. Badania prowadzone przez wykwalifikowaną pielęgniarkę.
- zajęcia z edukacji zdrowotnej na temat prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej.
- warsztaty "Zdrowe odżywianie się i aktywny styl życia".
- zajęcia z dietetyki - warsztaty obejmujące m.in. wywiad rodzinny w kierunku nadwagi/otyłości/chorób towarzyszących, w tym możliwość leczenia oraz inne sposoby postępowania.
- zajęcia z psychologiem w formie zajęć edukacyjno-warsztatowych na temat: "Motywacja, zaburzenia odżywiania oraz czynniki psych. w procesie odżywiania".
Każdy uczestnik otrzyma skrypt z treściami zajęć z edukacji zdrowia, dietetyki, psychologii z przykładami do ćwiczeń i opisem aktywności fizycznych wspomagających prawidłową wagę ciała.
- zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową. W ramach działań praktycznych uczniowie otrzymają zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, tj.: mata do ćwiczeń, skakanka, piłka gimnastyczna.

Zaproszenie na XIX Kryterium Kolarskie "O grono jarzębiny"

06.10.2019 NIEDZIELA GODZINA 13.30

PIERWSZY WYŚCIG (trasa krótsza)
13:30 SZKOŁY PODSTAWOWE IV - VI, VII - VIII dz. i chł.
WYŚCIGI MALUCHÓW przy STADIONIE

DRUGI WYŚCIG
13:50 3-4 LATKI

TRZECI WYŚCIG
14:00 5-6 LATKI

CZWARTY WYŚCIG
14:10 I -III KLASA

PIĄTY WYŚCIG (trasa dłuższa)
14.30 SZKOŁY ŚREDNIE, WYŚCIG OTWARTY do 50 lat, 50+ k. i m.

15.30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD NA PLACU STARTOWYM

Dla zwycięzców wyścigu sponsorzy ufundowali fantastyczne nagrody! Wśród wszystkich uczestników wyścigu - dzieci jak i dorosłych zostaną wylosowane m.in. rowery!

Partnerzy i Sponsorzy Polnego Kryterium Kolarskiego:
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., Gmina Ludwin, Gospodarstwo Rolne Rodziny Walęciuk- Ludwin, Firma Neptun Sp z o.o.; Firma "Rafalscy J.H.J.S."-Zezulin Niższy, BS Cyców o/Ludwin, GS Ludwin, Usługi Ogólnobudowlane- Mariusz Kowalczyk- Kaniwola, "Pol-Mak S.A- Ludwin", "Bramax"- Urszula Janocińska-Zezulin Pierwszy, "Auto- Mik"-Podzamcze, "Sylmont" Usługi Instalacyjno-Budowlane Sylwester Zieliński - Kol. Trębaczów, Hotel Drob Urszulin, Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji ABIES Maciej Osieleniec, Pizza Klimat Sebastian Wojcieszuk, Sklep "Lewiatan" Adam Wojcieszuk.

TRASA wyścigu:
START: stadion "Ludwiniak"- Dąbrowa- Zezulin B--Kolonia Dratów- Dąbrowa,
META: stadion "Ludwiniak"
Długość trasy: 11 km dla I wyścigu.
Długość trasy: 14 km dla dorosłych.

Patronat:
Urząd Gminy Ludwin
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Ludwinie

TRASA PROWADZI PO NAWIERZCHNI:
ASFALT, SZUTER, ŻUŻEL.

Upominki dla dzieci i dorosłych za zajęcie I miejsca:


>

UWAGA RODZICE!

Wójt Gminy Ludwin przypomina o obowiązku złożenia przez rodziców oświadczenia o realizacji obowiązku nauki dzieci z roczników 2002,2003,2004.

Oświadczenia należy złożyć do Wydziału Oświaty Gminy Ludwin (budynek przy aptece), do dnia 30.09.2019 roku.

Zaproszenie do udziału w konkursie
"Przygody superbohatera Pana Zdrówko"

Szkolny Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie pani Natalia Kaszyca zaprasza uczniów z klas I - VIII do udziału w konkursie "Przygody superbohatera Pana Zdrówko".

Konkurs polega na wykonaniu komiksu, którego super bohaterem jest Pan Zdrówko dbający o zdrowie swoje i innych. Praca musi składać się z jednej zamkniętej historii i opowiadać o przygodzie Pana Zdrówko. Praca powinna być wykonana na jednej planszy w formacie poziomym A4. Do pracy powinien być dołączony opis tekstowy (1200 do 1800 znaków) zawierający dodatkowy opis komiksu.

Na odwrocie planszy należy umieścić: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nazwę i adres szkoły, adres e-mail i numer telefonu szkoły. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo lub grafika komputerowa.

Prace należy dostarczyć do wychowawców lub do p. Natalii Kaszyca do 24 września 2019 roku.

Konkurs jest organizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie. Na zwycięzców czekają nagrody.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r. (woj.lubelskie)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Egzamin ósmoklasisty język polski
21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
godz. 9:00

matematyka
22 kwietnia 2020 r. (środa)
godz. 9:00

język obcy nowożytny
23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
godz. 9:00

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
2 września (poniedziałek) o godzinie 9.00 w szkole.
O godzinie 8.00 w kościele w Rogóźnie zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego.

Uczniowie dojeżdżający oczekują na wyjazd do kościoła na ustalonych przystankach:
-godz. 6:40 -Rogóźno, Rozpłucie Drugie
-godz. 6:55 -Czarny Las, Rozpłucie Pierwsze
-godz. 7:05 -Kaniwola, Piaseczno

Serdecznie zapraszamy Rodziców ze swoimi dziećmi.

//